птг

Професионална  техническа гимназия “Никола Й. Вапцаров”

гр. Самоков, ул. Ястребец № 4; Директор: тел/факс 0722 66903

email: info-2300291@edu.mon.bg

О Б Я В А

Професионална техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров”, гр. Самоков, на основание чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, чл. 13, ал. 5 във вр. с ал. 1-4 и чл. 41а – чл. 69 вкл. от Правилник за прилагане на закона за държавната собственост и Заповед за откриване на търг на Директора на ПТГ “Никола Й. Вапцаров” № 552 от 14.03.2024 г., обявява процедури за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляваща:

РАБОТИЛНИЦА с площ 60,32 кв.м. /шестдесет цяло и тридесет и две стотни квадратни метра/, част от сграда с идентификатор 65231.907.136.5, с предназначение “за работилница”, с начална месечна наемна цена от 246  лв. /двеста четиридесет и шест лева/.

Помещението следва да се използва по предназначението си, при спазване действащото законодателство, уреждащо отношенията за съответната търговска дейност. В случаите, когато се изисква дейността да се осъществява при спазване на регулаторен и/или лицензионен режим, наемателите са длъжни да извършат съответната регистрация и да се снабдят с всички необходими разрешителни за извършване на дейността.

            Размерът на депозита за участие в търга е 10 % /десет процента/ от обявената първоначална месечна наемна цена, платим съгласно изискванията на съответната документация, по банкова сметка на ПТГ “Никола Й. Вапцаров”: IBAN: BG28UBBS80023106077009, BIC: UBBSBGSF, при Банка ОББ АД. Депозитът следва да бъде внесен до 16:00 часа на 18.04.2024 г . /четвъртък/.

Тръжна документация може да бъде изтеглена като файл безплатно от интернет страницата на училището: ptgvapcarov-samokov.com, или да бъде получена на хартиен носител в сградата на училището всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, в срок до 18.04.2024 г . / четвъртък /. 

Връзка към документацията … документация-търг, и заповед откриване на търг

            Документите за участие се подават в запечатан, надписан, непрозрачен плик в сградата на ПТГ “Никола Й. Вапцаров”. Срокът за подаване на документи за участие е до 16:00 часа на 18.04.2024 г. / четвъртък /. Документи за участие в търга могат да се изпращат чрез куриер или пощенски оператор, като същите следва да са при получателя най-късно до 16:00 часа на 18.04.2024 г. /четвъртък/.

Публичният търг ще се проведе на 19.04.2024 г . /петък/ в 16:00 часа, в сградата на ПТГ “Никола Й. Вапцаров”, етаж четвърти, зала „Трети март”.

Оглед на помещенията може да се извърши всеки делничен ден след обявяване на процедурата до 18.04.2024 г . / четвъртък / между 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, след допълнителна уговорка с отговорното лице – Валентин Главев, тел. за връзка: 0887 664377.

За въпроси: Стелла Николова, тел. за връзка: 0879 400783.

ПРЕСЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ОБЩИНА САМОКОВ В ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ BG05M20P001-2.015 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2“

 

ПТГ “Никола Й. Вапцаров” гр. Самоков е сред училищата, одобрени и финансирани по проект BG05M20P001-2.015-0001-С01 „Ученически практики – 2″, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд.

 

С цел осигуряване на публичност и прозрачност по проекта се търсят наставници от фирми-работодатели, които да поемат ученици от специалностите “Икономика и мениджмънт”,“Компютърна техника и технологии”  “Системно програмиране” и  “Горско и ловно стопанство “ за работа в реална работна среда, както и експерти от бизнеса и науката, като лектори и консултанти в учебно-тренировъчни фирми (УТФ).

 

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Основните дейности по проекта са:

 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда.
 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап.

С обучаващата организация-работодател, при която ще се провежда практическото обучение на учениците и с наставниците от нея за изпълнението на проекта ще бъде сключен договор. За провеждане на ученическите практики се разработва програма за конкретно работно място за 240 часа, която се утвърждава от директора на училището по предложение на наблюдаващия учител. Продължителността на 1 час практика е 60 минути, на седмица могат да се провеждат до 35 часа и не повече от 7 часа в един ден практика за учениците навършили 16 г., (за учениците, навършили 18 г. до 8 часа).

Обучаващата организация-работодател:

 1. Предлага работни места, отговарящи на професията/специалността, за която се организира практиката; 2. Предлага наставници, отговарящи на предварително зададени от училищата критерии;
 2. Участва в съгласуването на тематичните планове за провеждане на практиката;
 3. Създава подкрепяща учебна среда;
 4. Провежда съответния инструктаж с учениците;
 5. Провежда предварително обучение на място;
 6. Осъществява контрол по време на практиката;
 7. Съдейства за разпространение на резултатите;
 8. Съдейства на компетентните органи за мониторинг, отчет и оценка на проекта.
 9. Наставникът от фирмата-работодател не може да отговаря за повече от петима ученици по едно и също време и има следните задължения по проекта.

 

Учебно-тренировъчната фирма е виртуално фиктивно копие на реална фирма и работи като истинско предприятие, като всички дейности се реализират виртуално.Обхватът на практическите знания и умения във връзка с функционирането на учебно-тренировъчните фирми включва запознаване с нормативни документи, свързани със стартиране на собствен бизнес, попълване и изготвяне на документи, комуникация с други учебни предприятия, развитие на предприемачески умения, симулиране на производство и др.

 

Финансиране:

 

 • Разходи за възнаграждения и осигуровки на наставници от страна на работодателя в размер на 198 лв. Часовата ставка е фиксирана 13,20 лв. на час, с включени осигурителни и здравноосигурителни вноски за сметка на осигурителя съгласно националното законодателство.
 • Разходи за възнаграждения на привлечени в учебния процес представители от бизнеса и науката, които трябва да проведат 8 учебни часа. За провеждането на 1 учебен час ще се изплаща възнаграждение с включени осигурителни вноски за сметка на осигурителя, както следва:
 • сътрудник – следва да притежава специфичен опит в дадената сфера до 3 години –до 14 лв. на учебен час;
 • експерт – следва да притежава специфичен опит в дадената сфера между 3 и 7 години –до 20 лв. на учебен час;
 • старши експерт –следва да притежава специфичен опит в дадената сфера над 7 години –до 30 лв. на учебен час.

 

 

Лица за контакт:

 • Веселин Бързанов- директор, координатор на проекта – ptgvapcarov@abv.bg

тел. 0883327655

 • Цветелина Николова- учител по професионална подготовка- c.nikolova@abv.bg

тел. 0879531267

 

Ръководството и екипът на ПТГ „ Никола Вапцаров“ – гр.Самоков сърдечно благодарят на седмокласниците и техните родители, които избраха гимназията ни за свой училищен дом. Скъпи седмокласници, за нас е чест да бъдем ваши учители! Скъпи родители, искрено сме признателни за проявеното доверие! Вашите деца са вече и наши деца, наша грижа и отговорност! В очакване на една здрава и успешна нова учебна година и с пожелание за весела и вдъхновяваща ваканция!

ПТГ „ Никола Вапцаров“ – гр.Самоков

Ученици от Професионална техническа гимназия „Никола Вапцаров“ гр. Самоков се включиха в Национален конкурс за рисунка, организиран от Кметство Калофер, на тема: „Христо Ботев – героят, който даде всичко за родината си“. Конкурсът е организиран по случай 145 години от гибелта на Христо Ботев и неговата цел е учениците да се приобщят към делото и творчеството на революционера. Михаела Василева от 8. „А“ клас и Георги Даганов от 11. „Б“ клас спечелиха трети места със своите произведения.   Наградените ученици получиха своите награди на 2 юни в град Калофер на Мемориален комплекс „Христо Ботев“. Наградите бяха връчени от г-жа Илияна Йотова – вицепрезидент на Република България и г-н Д-р Румен Стоянов – кмет на гр. Калофер. Сияна Стойчева (8. „В“ клас), Валерия Свиленова (9. „Б“ клас) и Георги Стилов (9. „В“ клас) получиха поощрителни награди. Инициативата за участието в конкурса бе на госпожа Кристина Теофанова, преподавател по география и изобразително изкуство в ПТГ „Никола Вапцаров“. Учениците бяха придружени на церемонията както от своя преподавател, така и от заместник-директора на училището – г-жа Галя Старчева

  

April 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930