ПРЕСЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ОБЩИНА САМОКОВ В ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ BG05M20P001-2.015 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2“

 

ПТГ “Никола Й. Вапцаров” гр. Самоков е сред училищата, одобрени и финансирани по проект BG05M20P001-2.015-0001-С01 „Ученически практики – 2″, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд.

 

С цел осигуряване на публичност и прозрачност по проекта се търсят наставници от фирми-работодатели, които да поемат ученици от специалностите “Икономика и мениджмънт”,“Компютърна техника и технологии”  “Системно програмиране” и  “Горско и ловно стопанство “ за работа в реална работна среда, както и експерти от бизнеса и науката, като лектори и консултанти в учебно-тренировъчни фирми (УТФ).

 

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Основните дейности по проекта са:

 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда.
 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап.

С обучаващата организация-работодател, при която ще се провежда практическото обучение на учениците и с наставниците от нея за изпълнението на проекта ще бъде сключен договор. За провеждане на ученическите практики се разработва програма за конкретно работно място за 240 часа, която се утвърждава от директора на училището по предложение на наблюдаващия учител. Продължителността на 1 час практика е 60 минути, на седмица могат да се провеждат до 35 часа и не повече от 7 часа в един ден практика за учениците навършили 16 г., (за учениците, навършили 18 г. до 8 часа).

Обучаващата организация-работодател:

 1. Предлага работни места, отговарящи на професията/специалността, за която се организира практиката; 2. Предлага наставници, отговарящи на предварително зададени от училищата критерии;
 2. Участва в съгласуването на тематичните планове за провеждане на практиката;
 3. Създава подкрепяща учебна среда;
 4. Провежда съответния инструктаж с учениците;
 5. Провежда предварително обучение на място;
 6. Осъществява контрол по време на практиката;
 7. Съдейства за разпространение на резултатите;
 8. Съдейства на компетентните органи за мониторинг, отчет и оценка на проекта.
 9. Наставникът от фирмата-работодател не може да отговаря за повече от петима ученици по едно и също време и има следните задължения по проекта.

 

Учебно-тренировъчната фирма е виртуално фиктивно копие на реална фирма и работи като истинско предприятие, като всички дейности се реализират виртуално.Обхватът на практическите знания и умения във връзка с функционирането на учебно-тренировъчните фирми включва запознаване с нормативни документи, свързани със стартиране на собствен бизнес, попълване и изготвяне на документи, комуникация с други учебни предприятия, развитие на предприемачески умения, симулиране на производство и др.

 

Финансиране:

 

 • Разходи за възнаграждения и осигуровки на наставници от страна на работодателя в размер на 198 лв. Часовата ставка е фиксирана 13,20 лв. на час, с включени осигурителни и здравноосигурителни вноски за сметка на осигурителя съгласно националното законодателство.
 • Разходи за възнаграждения на привлечени в учебния процес представители от бизнеса и науката, които трябва да проведат 8 учебни часа. За провеждането на 1 учебен час ще се изплаща възнаграждение с включени осигурителни вноски за сметка на осигурителя, както следва:
 • сътрудник – следва да притежава специфичен опит в дадената сфера до 3 години –до 14 лв. на учебен час;
 • експерт – следва да притежава специфичен опит в дадената сфера между 3 и 7 години –до 20 лв. на учебен час;
 • старши експерт –следва да притежава специфичен опит в дадената сфера над 7 години –до 30 лв. на учебен час.

 

 

Лица за контакт:

 • Веселин Бързанов- директор, координатор на проекта – ptgvapcarov@abv.bg

тел. 0883327655

 • Цветелина Николова- учител по професионална подготовка- c.nikolova@abv.bg

тел. 0879531267

 

January 2022
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31