О Б Я В А

Професионална техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров”, гр. Самоков, на
основание чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, чл. 13, ал. 5 във вр.
с ал. 1-4 и чл. 41а – чл. 69 вкл. от Правилник за прилагане на закона за държавната
собственост и Заповеди за откриване на търг на Директора на ПТГ “Никола Й.
Вапцаров” № … , № … и № … / …. 06.2022 г., обявява процедури за провеждане на
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, на
части от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващи следните
помещения:

 1. Дърводелска работилница, с площ 77 кв.м. /седемдесет и седем квадратни
  метра/, част от сграда с идентификатор 65231.907.136.13, с предназначение “за
  производствена и сходна с производствена дейност”, с начална месечна наемна цена от
  264 лв. / двеста шестдесет и четири лева /;
 2. Склад – подземно помещение, с площ 180 кв.м. /сто и осемдесет квадратни
  метра/, част от сграда с идентификатор 65231.907.136.2, с предназначение “за склад”, с
  начална месечна наемна цена от 330 лв. / триста и тридесет лева /;
 3. Склад, с площ 32.49 кв.м. /тридесет и две цяло и четиридесет и девет
  квадратни метра/, част от сграда с идентификатор 65231.907.136, с предназначение
  “склад за стоки”, с начална месечна наемна цена от 50.81 лв. /петдесет лева и осемдесет
  и една стотинки/.

Помещенията следва да се използват по предназначението си, при спазване
действащото законодателство, уреждащо отношенията за съответната търговска
дейност. В случаите, когато се изисква дейността да се осъществява при спазване на
регулаторен и/или лицензионен режим, наемателите са длъжни да извършат
съответната регистрация и да се снабдят с всички необходими разрешителни за
извършване на дейността.
Размерът на депозитите за участие във всеки отделен търг е 10 % /десет процента/
от обявената първоначална месечна наемна цена, платим съгласно изискванията на
съответната документация, по банкова сметка на ПТГ “Никола Й. Вапцаров”: IBAN:
BG28UBBS80023106077009, BIC: UBBSBGSF, при Банка ОББ АД. Депозитът следва да
бъде внесен до 16:00 часа на 01.08.2022г . / понеделник /.
Тръжна документация за всяко отделно помещение може да бъде изтеглена като
файл безплатно от интернет страницата на училището: ptgvapcarov-samokov.com, или да
бъде получена на хартиен носител в сградата на училището всеки делничен ден от 9:00
до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, в срок до 01.08.2022г . / понеделник /.
Документите за участие за всяко отделно помещение се подават в запечатан,
надписан, непрозрачен плик в сградата на ПТГ “Никола Й. Вапцаров”.

Срокът за подаване на документи за участие е до 16:00 часа на 01.08.2022г. / понеделник /.
Документи за участие в търга могат да се изпращат чрез куриер или пощенски оператор,
като същите следва да са пристигнали и входирани до 16:00 часа на 01.08.2022г.
/ понеделник /.
Публичният търг ще се проведе на 02.08.2022г . /вторник/ в сградата на ПТГ
“Никола Й. Вапцаров”, етаж четвърти, зала „Трети март”, за помещенията, както
следва: по т. 1 – 8:30 часа; по т. 2 – 8:50 часа; по т. 3 – 9:10 часа.
Оглед на помещенията може да се извърши всеки делничен ден след обявяване на
процедурата до 01.08.2022г . / понеделник / между 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00
часа, след допълнителна уговорка с отговорното лице – Валентин Главев, тел. за връзка:
0887 664377.
За въпроси относно закупуването на документация и входирането на документи
за участие: Стела Николова, тел. за връзка: 0879 400783.
За въпроси относно провеждането на тръжната процедура: адв. Петя Ангелова,
тел. за връзка: 0884 951299.

август 2022
П В С Ч П С Н
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031