Професионална  техническа гимназия “Никола Й. Вапцаров”

гр. Самоков, ул. Ястребец № 4; Директор: тел/факс 0722 66903

 

О Б Я В А

Професионална техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров”, гр. Самоков, на основание чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, чл. 13, ал. 5 във вр. с ал. 1-4 и чл. 41а – чл. 69 вкл. от Правилник за прилагане на закона за държавната собственост и Заповеди за откриване на търг на Директора на ПТГ “Никола Й. Вапцаров” № 34 и № 35/ 27. 09.2022 г., обявява процедури за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, на части от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващи следните помещения:

1. Офис с площ 15.28 кв.м. /петнадесет цяло и двадесет и осем квадратни метра/, част от сграда с идентификатор 65231.907.136.2, с предназначение “за офис”, с начална месечна наемна цена от 55,93  лв. / петдесет и пет лева и деветдесет и три стотинки /;

2. Склад – подземно помещение, с площ 180 кв.м. /сто и осемдесет квадратни метра/, част от сграда с идентификатор 65231.907.136.2, с предназначение “за склад”, с начална месечна наемна цена от 231 лв. / двеста тридесет и един лева /.

Документация-ОФИС-15.28-кв Изтегляне
Документация-СКЛАД-180-кв Изтегляне

Помещенията следва да се използват по предназначението си, при спазване действащото законодателство, уреждащо отношенията за съответната търговска дейност. В случаите, когато се изисква дейността да се осъществява при спазване на регулаторен и/или лицензионен режим, наемателите са длъжни да извършат съответната регистрация и да се снабдят с всички необходими разрешителни за извършване на дейността.

            Размерът на депозитите за участие във всеки отделен търг е 10 % /десет процента/ от обявената първоначална месечна наемна цена, платим съгласно изискванията на съответната документация, по банкова сметка на ПТГ “Никола Й. Вапцаров”: IBAN: BG28UBBS80023106077009, BIC: UBBSBGSF, при Банка ОББ АД. Депозитът следва да бъде внесен до 16:00 часа на 31.10.2022г . / понеделник /.

Тръжна документация за всяко отделно помещение може да бъде изтеглена като файл безплатно от интернет страницата на училището: ptgvapcarov-samokov.com, или да бъде получена на хартиен носител в сградата на училището всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, в срок до 31.10.2022г . / понеделник / вкл.

            Документите за участие за всяко отделно помещение се подават в запечатан, надписан, непрозрачен плик в сградата на ПТГ “Никола Й. Вапцаров”. Срокът за подаване на документи за участие е до 16:00 часа на 01.08.2022г. / понеделник /. Документи за участие в търга могат да се изпращат чрез куриер или пощенски оператор, като същите следва да са пристигнали и входирани до 16:00 часа на 31.10.2022г . /понеделник/ вкл.Публичният търг ще се проведе на 02.11.2022г . /сряда/ в сградата на ПТГ “Никола Й. Вапцаров”, етаж четвърти, зала „Трети март”, за помещенията, както следва: по т. 1 – 8:30 часа; по т. 2 – 8:50 часа.

Оглед на помещенията може да се извърши всеки делничен ден след обявяване на процедурата до 31.10.2022г . / понеделник / между 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, след допълнителна уговорка с отговорното лице – Валентин Главев, тел. за връзка: 0887 664377.

За въпроси относно закупуването на документация и входирането на документи за участие: Стелла Николова, тел. за връзка: 0879 400783.

За въпроси относно провеждането на тръжната процедура: адв. Петя Ангелова, тел. за връзка: 0884 951299.

 

February 2024
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829