“УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ-2” 2022 г.

https://upraktiki.mon.bg/

https://mon.bg/bg/101025

През месец февруари 2022 год. ПТГ „ Никола Й. Вапцаров“ гр. Самоков започна реализацията на мащабен проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).
Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Подобряването на съответствие на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Стратегия „Европа 2020“ и в Националната програма за развитие: България 2020. Проектът продължава политиката в професионалното образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Ученически практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Ученически практики – Фаза 1“.
Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Продължителността на проекта е 29 месеца.
Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.


Специфичните цели на проекта са:
Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване на системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.
Основните дейности по проекта, които ПТГ „ Никола Вапцаров“ вече реализира са:
Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда.
Практиките обхващат 78 ученика от различни професионални направления в училището – системно програмиране, икономика, компютърна техника и технологии и горско и ловно стопанство и ще се проведат в рамките на 240 часа, които ще бъдат заплатени на учениците. За реализацията на допълнителното им практическо обучение в реална работна среда се сключиха договори с 18 обучаващи организации – работодатели (от бизнеса), които от своя страна, имат възможността да извършат подбор на ученици, доказали умения на работното място и непосредствено да ги включат на пазара на труда.
Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап –
Създадени са три УТФ, в които са включени 30 ученика от първи и втори гимназиален етап. Обхватът на практическите знания и умения във връзка с функционирането на учебно-тренировъчните фирми включва запознаване с нормативни документи, свързани със стартиране на собствен бизнес, попълване и изготвяне на документи, комуникация с други учебни предприятия, развитие на предприемачески умения, симулиране на производство и др.. Занятията по създаване и функциониране на всяка УТФ се провеждат от 3 – ма екпрерти, привлечени от бизнеса и науката и 3 –ма специалисти от гимназията.

“УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ 2 – ФАЗА 1”
НАЧАЛО НА УЧЕНИЧЕСКАТА ПРАКТИКА – 07.02.2022 г.
КРАЙ НА УЧЕНИЧЕСКАТА ПРАКТИКА – 30.06.2022 г.

След преминаване процедурата по кандидатстване се сформираха следните групи по професионални направления:

 1. Специалност “Икономика и мениджмънт” – 36 ученици
  наблюдаващи учители – Биляна Стамова,инж. Росица Димова;
  партниращи фирми – “Самел-90” АД, Дирекция бюр по труда, Център за професионално обучение “EЛ ЕН ПРОГРЕС” ЕООД, “Елит Консулт АДВ” ООД, “КАЛИПСО ИН” ЕООД, “Ви Груп 2020” ООД, Кметство с. Широки дол, “Рила Строй- 7” ЕООД, “КГ Консулт”- Катя Гергинова“ ЕООД, “Лефиента” ЕООД
 2. Специалност “Горско и ловно стопанство” – 5 ученици
  наблюдаващ учител – инж.Йорданка Петкова;
  партнираща фирма – ОП Общинско лесничейство- Самоков
 3. Специалност “Системно програмиране ” и “Компютърна техника и технологии” – 37 ученици
  наблюдаващи учители –инж. Любослав Нейчев, Милчо Гелов, Анелия Манова- Попова, Стефан Хаджийски;
  партниращи фирми – “Самел-90” АД; “Сателитни системи” ЕООД; “Сто-Ар-08” ЕООД; “Вл Трейд” ЕООД, “Тах 50” ООД, “Ню Техлолоджи” ООД, “Боби газ сервиз” ЕООД

УЧИЛИЩЕН ЕКИП ПО ПРОЕКТА:

 1. Функционален експерт – Веселин Бързанов– директор.
 2. Училищен финансист – Стелла Николова – гл. счетоводител.

НАСТАВНИЦИ ОТ БИЗНЕСА:
Лазарина Пенева
Силвия Терзийска
Венета Вукадинова
Албена Пенева
Цветелина Ярловска
Мария Попова
Любомир Трендафилов
Владимир Кабрански
Станиела Минчева
Христо Радойков
Димитър Даргов
Даниела Машова
Добрин Иванов
Галина Василева
Мария Николова
Елисавета Тръпчева
Десислава Ласкина
Иван Груев
Румяна Войнова
Марияна Ръкъльова
Катя Гергинова
Георги Банчев
Людмил Пандурски
Антоанета Николова
Стоян Арабаджиев
Радослав Рамков
Тодор Хаджийски
Атанас Стоилков
Петър Петров
Борислав Стамов
Лефтера Дашина

Сключени са 18 броя  договори с предприятията.
Одобрени са 31 броя наставници и са сключени договори с тях.
Изработени са  и утвърдени 18 графици за провеждане на практиките.
Сключени са 79 броя договори с участващите по проекта ученици.
При успешно приключване на проекта учениците ще получат стинендия в размер на 370 лв.

декември 2023
П В С Ч П С Н
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031