29.01.2021 г

Заповед за организация на обучението за втори учебен срок 2020/2021 г


30.11.2020 г

УЧЕБНИ ЗАНИМАНИЯ ОТ 30.11.2020 ДО 21.12.2020 г ЗАПОВЕД И промени в седмичното разписание


28.11.2020 г

ВАЖНО!! 

Уважаеми родители и ученици,
Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед №РД 09-3457 / 26.11.20 г. на Министъра на образованието и науката, поради необходимост от предприемане на мерки за ограничаване разпространението на COVID-19, в периода от 30.11.2020 до 21.12.2020 г. в ПТГ “Никола Вапцаров” – гр. Самоков ще се провежда обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на MS Teams. Продължителността на учебните часове e 35 мин. с начало 08:00 ч. Дните 22.12. и 23.12. са обявени за неучебни.

УЧЕБНИ ЗАНИМАНИЯ ОТ 16.11.2020 ДО 30.11.2020 г  ЗАПОВЕД   и графици


УЧЕБНИ ЗАНИМАНИЯ ОТ 12.11.2020 г ЗАПОВЕД обучение от разстояние и график 1 и  график 2


ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ЗА ПЕРИОДА 29.10. – 12.11.2020 Г ЗАПОВЕД и ДНЕВЕН РЕЖИМ


Брошура с препоръки за безопасна работа в интернет

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf


Седмично сведение за броя на отсъстващите ученици Информация за COVID-19_12.10. -16.10.2020 г

Информация за COVID-19_05.10 – 09.10. 2020 г

Информация за COVID-19_28.09 – 02.10.2020 г

Информация за COVID-19 21.09 – 25.09.2020 г


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Уважаеми ученици, родители, колеги!

Откриването на учебната година в ПТГ “Никола Вапцаров“ ще се проведе на 15.09.2020 г. в двора на училището в 10.00 ч.

На тържественото откриване на учебната 2020/2021 г., съгласно решение на Педагогическия съвет от 09.09.2020 г., могат да присъстват всички ученици, които ще заемат местата си по класове на разстояние съобразено с изискванията за безопасни здравни мерки в епидемична обстановка, за което е необходимо да следват указанията на учителите!

Присъствието на родители и гости е ограничено в училището. За тях ще  бъде определено отделно място на дворната площадка.

Родителски срещи са проведени в електронна среда или по телефона във всички класове.

Достъпът до класните стаи ще се осъществява при специален пропускателен режим по класове, след измерване на телесната температура и поставяне на маски и дезинфектант. На всички ученици ще бъдат раздадени маски!

Пожелаваме здраве и успешна учебна година на всички!

Радослава Стоянова

Директор на ПТГ „Никола Вапцаров“


декларация от родител


ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ“НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ”

гр. Самоков, ул. Ястребец № 4; Директор: тел/факс 0722 66903; канцелария тел 0722 66707

email: ptgvapcarov@abv.bg; www.ptgvapcarov-samokov.com

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаеми родители,

Във връзка с „Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19“ на МОН и с цел гарантиране на правото до достъп на образование на учениците е възможно то да се осъществява в дистанционна форма на обучение.

 

Възможности за обучението за учениците с установен по-висок риск от COVID-19

Формата на обучение се избира от ученика и/или неговите родители, но това право не е безусловно, а при спазване на изискванията на нормативната уредба.

Общите условия за преминаване на ученик от дневна в дистанционна форма се свеждат до:

 1. Наличие на здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден

от съответната експертна лекарска комисия, че ученикът не може да се обучава в дневна форма.

 1. В условията на COVID-19 здравословните причини, поради които ученик не може и не желае да посещава присъствена форма (в т.ч. и ако негов родител/настойник попада в рискова група), се удостоверяват или с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия по реда на Закона за здравето, или за заболяванията, включени в Приложение № 2 – с етапна епикриза от лекаря специалист, проследяващ заболяването на лицето. Нормативната уредба поставя още и допълнителни условия, като за дистанционната форма на обучение ученикът трябва да се обучава в 8 – 12 клас.
 2. Обучението в дистанционна форма се осъществява с помощта на информационните и комуникационните технологии чрез синхронни учебни часове. За целта всеки ученик следва да разполага с интернет и с устройство, позволяващо му активно участие във виртуалната класна стая. Обучението се отразява чрез вписване на отсъствия и текущи оценки в електронен дневник в училището, което осъществява дистанционното обучение, като достъп за четене на информацията от електронния дневник има и директорът на училището, в което е записан съответният ученик.
 3. За целта е необходимо да се предостави в учебното заведение етапна епикриза от проследяващия лекар специалист за доказване на заболяването и текущия му статус с определяне риска от присъствено обучение и препоръка за провеждане на дистанционно обучение за конкретен период от време.

 

Приложение № 2

Списък на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от СOVID-19

Имунология

Първични имунни дефицити при деца – над 200 вида.

Техният брой се променя всяка година.

Детска кардиология

 1. Хемодинамично значими

Вродени сърдечни малформации (оперирани или неоперирани), които протичат със сърдечна недостатъчност (СН) или белодробна хипертония (БХ)  и налагат прием на медикаменти:

– ВСМ с ляво-десен шънт

– цианотични ВСМ

– обструктивни ВСМ

– комплексни ВСМ

 1. Болести на миокарда и перикарда (кардиомиопатии, миокардити), протичащи със СН
 2. Ритъмно-проводни нарушения, налагащи медикаментозно лечение
 3. Артериална хипертония  – ІІ степен

Болестите са много и изявата и значимостта е различна. Обединяващите пунктове са:

– сърдечна недостатъчност

– белодробна хипертония

– артериална хипоксемия (сатурация под 85%)

– риск от внезапна смърт

– коморбидност с органна увреда

Детска неврология

Хроничните болести в детската неврология са свързани с парези, дискоординационен синдром, умствена изостаналост и епилепсия – ДЦП, дегенеративни/заболявания на нервната система.

При тези заболявания няма имунен дефицит и при COVID-19 би следвало поведението към тях да бъде както досега – индивидуално обучение или дистанционна форма (при възможност).

 

Детска ревматология

 1. Деца на кортикостероидна терапия в доза повече от 20 мг дневно или повече от 0,5 мг/кг/24 ч в период от повече от 4 седмици
 2. Провеждане на пулс терапия с ендоксан в последните 6 месеца
 3. Едновременно приемане на 2 или повече имуносупресивни медикамента

Хронични ендокринологични заболявания

 1. Високостепенното затлъстяване с метаболитен синдром
 2. Вродена надбъбречна хиперплазия сол-губеща форма и вирилизираща форма
 3. Полиендокринопатии – автоимунни полиендокринни синдроми
 4. Болест на Адисон
 5. Новооткрити тиреотоксикози

Метаболитни и генетични заболявания

 1. Метаболитни заболявания от интоксикационен или енергиен тип – органични ацидурии, дефекти на урейния цикъл, нарушения в обмяната на мастните киселини, митохондриални болести, левциноза
 2. Малформативни синдроми, асоциирани с имунен дефицит – синдром на Di George, Nijmegen breakage синдром
 3. Пациенти със синдром на Prader-Willi, които са с екстремно затлъстяване, тежка мускулна хипотония, нарушен глюкозен толеранс или сънна апнея
 4. Мукополизахаридози

Детска нефрология и хемодиализа

 1. Деца след бъбречна трансплантация
 2. Деца с хронични гломерулопатии (нефротичен синдром, хроничен нефритен синдром,

васкулити с бъбречно засягане и хемолитично-уремичен синдром на имуносупресивна терапия)

Детска гастроентерология

 1. Болест на Крон
 2. Улцерозен колит
 3. Автоимунен хепатит
 4. Деца на домашно парентерално хранене
 5. Деца с трансплантиран черен дроб

Детска фтизиатрия

 1. Всички деца с активна форма на туберкулоза, без бацилооделяне – първите 2 месеца
 2. Всички деца с активна форма на туберкулоза, с бацилооделяне – до трайно обезбациляване
 3. Деца с тежки форми на туберкулоза (туберкулозен менингит) до редуциране на неврологичната симптоматика и обезбациляване
 4. Всички хематогенно-десиминирани форми – до нормализиране на рентгеноморфологичните промени и обезбациляване

 

Детска онкохематология

 1. Всички злокачествени заболявания по време на активна химио- и/или лъчетерапия
 2. Всички пациенти след трансплантация на хемопоетични стволови клетки (костен мозък)
 3. Всички хематологични заболявания, на лечение с кортикостероиди и/или имуносупресивни медикаменти
 4. Всички деца с хронични хемолитични анемии

Детска пулмология

 1. Муковисцидоза
 2. Тежка и неконтролирана бронхиална астма
 3. Деца, предложени за белодробна трансплантация и деца с трансплантиран бял дроб
 4. Вродени аномалии на дихателната система, протичащи с чести и тежки екзацербации
 5. Деца с бронхиектазии с тежък клиничен ход на заболяването
 6. Доказан тежък дефицит на алфа-1 антитрипсин
 7. Тежки форми на фарингеална обструкция с клиника на сънна апнея
 8. Всички хронични белодробни заболявания със значими промени във ФИД, хипоксемия, кислородозависимост

Детска гръдна хирургия            

 1. Деца след оперативни торакални интервенции

Детска офталмология

 1. Неинфекциозен увеит, най-често асоцииран с ювенилен хроничен артрит

 

ВАЖНО!!!

Моля, заявете в  срок до 08.09.2020 г, до 16,30 часа, възможността за преминаване на Вашето дете в дистанционна форма на обучение, чрез подаване на заявление по образец на  електронен адрес: ptgvapcarov@abv.bg, или лично на класния ръководител.

 

заявление дистанционна форма

 

February 2024
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829