Професионална  техническа гимназия “Никола Й. Вапцаров”

гр. Самоков, ул. Ястребец № 4; Директор: тел/факс 0722 66903

 

 

О Б Я В А

 

 

Професионална техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров”, гр. Самоков, на основание чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 5 във вр. с ал. 1 – 4 от Правилник за прилагане на закона за държавната собственост и Заповеди за откриване на търг на Директора на ПТГ “Никола Й. Вапцаров” № 300, № 301, № 302, № 303, № 304, № 305, № 306, № 307, № 308/ 12.03.2021г., обявява процедури за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, на части от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващи следните помещения и площи:

 

  1. Работилница, с площ 60 кв.м., с предназначение “производствена работилница”, с начална месечна наемна цена от 207,63 лв. /двеста и седем лева и шестдесет и три стотинки/;
  2. Офис, с площ 15.28 кв.м., с предназначение “за офис”, с начална месечна наемна цена от 55,93 лв. /петдесет и пет лева и деветдесет и три стотинки/;
  3. Склад, с площ 32.49 кв.м., с предназначение “за склад на стоки”, с начална месечна наемна цена от 101,62 лв. /сто и един лева и шестдесет и две стотинки/;
  4. Хале № 1, с площ 173.88 кв.м., с предназначение “за производство на метални части, възли, изделия; PVC дограма, мебели” или друга сходна производствена дейност, с начална месечна наемна цена от 520,71 лв. /петстотин и двадесет лева и седемдесет и една стотинки/;
  5. Хале № 2, с площ 173.88 кв.м., с предназначение “за извършване на бояджийски дейности, за производство на метални части, възли, изделия; PVC дограма, мебели” или друга сходна производствена дейност, с начална месечна наемна цена от 520,71 лв. /петстотин и двадесет лева и седемдесет и една стотинки/;
  6. Хале № 3, с площ 173.88 кв.м., с предназначение “за производство на метални части, възли, изделия; PVC дограма, мебели” или друга сходна производствена дейност, с начална месечна наемна цена от 520,71 лв. /петстотин и двадесет лева и седемдесет и една стотинки/;
  7. Училищна лавка, с площ 75 кв.м., с предназначение “за продажба на закуски, безалкохолни напитки и други стоки, съгласно изискванията на БАБХ и РЗИ”, с начална месечна наемна цена от 174 лв. /сто седемдесет и четири лева/;
  8. Площ за разполагане на вендинг машина за кафе, с площ 1 кв.м., с предназначение “за разполагане на вендинг машина за кафе”, с начална месечна наемна цена от 65 лв. /шестдесет и пет лева/;
  9. Площ за разполагане на вендинг машина за храни, с площ 1 кв.м., с предназначение “за разполагане на вендинг машина за храни”, с начална месечна наемна цена от 65 лв. /шестдесет и пет лева/.

Помещенията и площите следва да се използват по предназначението си, при спазване действащото законодателство, уреждащо отношенията за съответната търговска дейност. В случаите, когато се изисква дейността да се осъществява при спазване на регулаторен и/или лицензионен режим, наемателите са длъжни да извършат съответната регистрация и да се снабдят с всички необходими разрешителни за извършване на дейността.

Размерът на депозитите за участие във всеки отделен търг е 10 % /десет процента/ от обявената първоначална месечна наемна цена, платим съгласно изискванията на съответната документация, по банкова сметка на ПТГ “Никола Й. Вапцаров”: IBAN: BG28UBBS80023106077009, BIC: UBBSBGSF, при Банка ОББ АД. Депозитът следва да бъде внесен до 16:00 часа на 16.04.2021г. /петък/.

Срокът за закупуване на тръжна документация за всяко отделно помещение е до 16:00 часа на 09.04.2021г. /петък/. Документация за участие в търговете може да се закупи от ПТГ “Никола Й. Вапцаров”, стая “Счетоводство”, всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа. Цената за закупуване на тръжна документация е 10 лв. /десет лева/ /невъзстановими/.

 

Документите за участие за всяко отделно помещение се подават в запечатан, надписан, непрозрачен плик в ПТГ “Никола Й. Вапцаров”, стая “Счетоводство”. Срокът за подаване на документи за участие е до 16:00 часа на 16.04.2021г. /петък/. Документи за участие в търга могат да се изпращат чрез куриер или пощенски оператор, като същите следва да са пристигнали и входирани до 16:00 часа на 16.04.2021г. /петък/.

 

Публичният търг ще се проведе на 19.04.2021г. /понеделник/ в сградата на ПТГ “Никола Й. Вапцаров”, етаж четвърти, зала „Трети март”, за помещенията и площите, както следва: по т. 1 – 8:30 часа; по т. 2 – 8:50 часа; по т. 3 – 9:10 часа; по т. 4 – 9:30 часа; по т. 5 – 9:50 часа; по т. 6 – 10:10 часа; по т. 7 – 10:30 часа; по т. 8 – 10:50 часа; по т. 9 – 11:10 часа.

 

Оглед на помещенията може да се извърши всеки делничен ден след обявяване на процедурата до 16.04.2021г. между 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, след допълнителна уговорка с отговорните лица – Георги Велев, тел. за връзка: 0893 615100, и Валентин Главев, тел. за връзка: 0887 664377.

 

За въпроси относно закупуването на документация и входирането на документи за участие: Стела Николова, тел. за връзка: 0879 400783, и Галина Велева, тел. за връзка 0879 531265.

За въпроси относно провеждането на тръжната процедура: адв. Петя Ангелова, тел. за връзка: 0884 951299.

 


януари 2021 г


За специалности: Системно програмиране – 11 клас; Компютърна техника и технологии – 10 и 11 клас;

                                        Горско и ловно стопанство – 12 клас; Икономика и мениджмънт – 12 клас

 

Учебен предмет Клас Дата Час Кабинет
1 Български език и литература 11/12 18.01.2021 14,00 10
2 Предприемачество 11 18.01.2021 09,00 10
3 Химия и опазване на околната среда 10 18.01.2021 14,00 10
4 Защита на гората 12 18.01.2021 14,00 10
5 Математика 10-12 19.01.2021 14,00 10
6 УП- web дизайн 11 19.01.2021 09,00 10
7 Първи чужд език – английски 11 20.01.2021 14,00 10
8 УП Технология на програмирането 11 20.01.2021 09,00 10
9 География и икономика 10 20.01.2021 14,00 10
10 Чужд език – английски 11 20.01.2021 14,00 10
11 УП Защита на гората 12 20.01.2021 14,00 10
12 Чужд език по професията – английски 12 21.01.2021 14,00 10
13 Системи за управление на БД 11 21.01.2021 14,00 10
14 УП Софтуер и операционни с-ми 11 21.01.2021 09,00 10
15 Музика 10 21.01.2021 14,00 10
16 Чужд език – руски 11 21.01.2021 14,00 10
17 Финансово-икономически анализ и контрол 12 21.01.2021 14,00 10
18 Горска таксация 12 21.01.2021 14,00 10
19 Философия 10/11 22.01.2021 14,00 10
20 УП Организация на компютъра 11 22.01.2021 09,00 10
21 Гражданско образование 11 22.01.2021 14,00 10
22 Свят и личност 12 22.01.2021 14,00 10
23 Обектно ориентирано програмиране 11 25.01.2021 14,00 10
24 Физическо възпитание и спорт 10-12 25.01.2021 09,00
25 Компютърни архитектури – РПП 11 25.01.2021 14,00 10
26 Мениджмънт 12 25.01.2021 14,00 10
27 Технология на програмирането 11 26.01.2021 14,00 10
28 Български език и литература ЗИП 11 26.01.2021 09,00 10
29 Биология и здравно образование 10 26.01.2021 14,00 10
30 Компютърни архитектури 11 26.01.2021 14,00 10
31 Лесоустройство 12 26.01.2021 14,00 10
32 УП Компютърна обработка на ФСИ 12 26.01.2021 14,00 10
33 УП Обектно ориентирано програмиране 11 27.01.2021 14,00 10
34 Програмиране ЗИПП 11 27.01.2021 09,00 10
35 Изобразително изкуство 10 27.01.2021 14,00 10
36 Запомнящи и периферни устройства 11 27.01.2021 14,00 10
37 Борба с ерозията 12 27.01.2021 14,00 10
38 Икономика и организация на предприятието 12 27.01.2021 14,00 10
39 УП Системи за управление на БД 11 28.01.2021 14,00 10
40 Здравословни и безопасни условия на труд 11 28.01.2021 09,00 10
41 Физика и астрономия 10 28.01.2021 14,00 10
42 Компютърни мрежи 11 28.01.2021 14,00 10
43 УП Компютърни мрежи 11 28.01.2021 14,00 10
44 УП Горска таксация 12 28.01.2021 14,00 10
45 УП Икономика и организация на предприятието 12 28.01.2021 14,00 10
46 История и цивилизация 10/11 29.01.2021 14,00 10
47 Операционни системи 11 29.01.2021 14,00 10
48 УП Лесоустройство 12 29.01.2021 14,00 10
49 УП Икономическа информатика 12 29.01.2021 14,00

10


 

График изпитни сесии за ученици в самостоятелна форма на обучение.

Януари – редовна                                        от 18.01.2021 г до 29.01.2021 г

Май/юни – първа поправителна            от 31.05.2021 г до 11.06.2021 г

Септември – втора поправителна          от 01.09.2021 г до 15.09.2021 г

 

Заявления за явяване на изпити се подават за всяка сесия в следните срокове:

Януари –           до 13.01.2021 г

Май/юни –      до 26.05.2021 г

Септември –   до 27.08.2021 г


септември 2020 г


 

Учебен предмет Клас Дата Час Кабинет
1. Български език и литература 11/12 08.09.2020 8,30 2
2 Български език и литература – ЗИП 12 08.09.2020 14,00 2
3 Математика 11/12 10.09.2020 8,30 2
4 Проектиране 12 10.09.2020 14,00 2
5 Електрообзавеждане на производството 12 11.09.2020 8,30 2
6 Електроснабдяване 12 11.09.2020 14,00 2

януари 2018 г


 

Учебен предмет

Клас

Дата

Час

Кабинет
1. Български език и литература 11 15.01.2018 14,30

10

2 Първи чужд език – английски 11 16.01.2018 14,30

10

3 Математика 11 17.01.2018 14,00

10

4 История и цивилизация 11 18.01.2018 13,30

10

5 Философия 11 19.01.2018 13,30

10

6 Физическо възпитание и спорт 11 22.01.2018 14,30
7 Управление на ел.задвижването 12 15.01.2018 14,30

10

8 Чужд език по професията – немски 12 16.01.2018 14,30

10

9 Математика 12 17.01.2018 14,00

10

10 УП Лабораторна по специалността 12 18.01.2018 13,30

10

11 География и икономика – ЗИП 12 19.01.2018 13,30

10

12 Проектиране на електрически инсталации – ЗИП 12 22.01.2018 14,30

10

 

май 2021
П В С Ч П С Н
« ное.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31